Zľavy IMHD v Bratislavskom kraji

Zľavnené (polovičné) cestovné sa poskytuje: 
 • deťom a mladistvým od 6 do 17 rokov (vrátane), 
 • žiakom a študentom do 25 rokov (vrátane), 
 • seniorom vo veku od dovŕšenia veku 63 rokov, 
 • poberateľom starobných, invalidných, resp. výsluhových dôchodkov od dovŕšenia veku 60 rokov, 
 • osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Bezplatne sa prepravujú: 
 • deti mladšie ako 6 rokov, 
 • sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby odkázanej na sprievodcu, 
 • sudcovia Ústavného súdu SR. 
Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas.  Osobám s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje bonusová zľava 100 % z cien električeniek /ID/ pre mesto Bratislava (zóny 100 + 101).  Rovnaká zľava sa poskytuje aj žiakom a študentom s ťažkým zdravotným postihnutím dochádzajúcim do špeciálnych škôl v Bratislavskom kraji, ak nemajú trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji.   Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji – IDS BK  Prepája – Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK), ARRIVA Mobility Solutions a Dopravný podnik Bratislava (DPB).   Zľavy na cestovanie poskytované občanovi s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji – IDS BK, ktorý je ŤZP,   ŤZP-S a dôchodca. 

Som držiteľ preukazu ŤZP alebo TZP-S 

Mám nárok  pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101 uplatniť bonusovú zľavu vo výške 100 %.  Tento bonus platí rok a potom sa musí obnoviť. V ostatných zónach mi platí zľava vo výške 50 %.  Nárok na zľavu preukazujem len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty s preukazom ŤZP / ŤZP-S a dokladom totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu.  Každý držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu.   Ak sa vzájomne sprevádzajú dvaja držitelia preukazov ŤZP-S, bezplatnú prepravu si môže uplatniť len jeden z nich.  Som senior 60+ a som poberateľom starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku – cestujem za zľavnené cestovné. Kupujem si lístok podľa cesty, kam idem.  Som senior 63+ cestujem automaticky za zľavnené cestovné. Nárok preukazujem dokladom totožnosti.  Som senior 70 + mám nárok  osobitné cestovné, ktoré sa poskytuje vo forme 365-dňového predplatného cestovného lístka – SeniorPas IDS BK.   Osoba bez SeniorPasu môže, ako Senior 63+, využiť zľavnené cestovné lístky.  SeniorPas je možné vydať na bezkontaktnú čipovú kartu vydanú niektorým z dopravcov alebo v aplikácii IDS BK. Vydanie čipovej karty je spoplatnené sumou 4,5EU.Zapísanie predplatného cestovného lístka SeniorPasu je bezplatné.  

Bezkontaktné čipové karty 

Slúžia v systéme IDS BK ako nosič predplatného cestovného lístka, Využiť môžete ktorúkoľvek BČK vydanú niektorým zo zmluvných emitentov – ZSSR, MHD a Arriva.  Nárok na zľavu sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty preukazom ŤZP / ŤZP-S a dokladom totožnosti z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu  Na všetky karty je možné zakúpiť si ktorýkoľvek z predplatných cestovných lístkov,    Držitelia preukazov ŤZP a TŽP-S bez ohľadu na miesto pobytu  Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S cestujú za zľavnené cestovné.   Svoj nárok preukazujú preukazom ŤZP / ŤZP-S. 

Sprievodcovia ŤZP-S 

Každý držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu. Ak sa vzájomne sprevádzajú dvaja držitelia preukazov ŤZP-S, bezplatnú prepravu si môže uplatniť len jeden z nich.    Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji – IDS BK  Prepája – Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK), ARRIVA Mobility Solutions a Dopravný podnik Bratislava (DPB).   Som z Bratislavského kraja  Od 1. júla 2023 dôjde k úprave cien cestovného v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).   Ceny takmer všetkých druhov cestovných lístkov sa zvýšia v priemere o 20%. 
 • Výnimkou sú predplatné cestovné lístky pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, ktoré zostávajú v aktuálnej výške.
 • Naďalej zostáva zvýhodnená cena pri kúpe jednorazových lístkov prostredníctvom elektronických kanálov a taktiež výrazne nižšia cena ročného predplatného cestovného lístka v porovnaní s jednorazovými lístkami.
 • Upravujú sa aj sankčné úhrady – t.j. úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka, a to nasledovne:
 • Základná sadzba bude 110,00 € plus výška cestovného: 1,10 €, t.j. celkom: 111,10.- € 
 • Znížená sadzba sankčných úhrad v prípade platby na mieste a do 10 pracovných dní bude: 80,00 € plus výška cestovného: 1,10 €, t.j. celkom: 81,10 € 
 

 Ostatné zľavy 

Zľavy pre každého 

Zľava pri kúpe elektronických cestovných lístkov 

Elektronický cestovný lístok si môžete zakúpiť prostredníctvom kombinovaných označovačov cestovných lístkov, ktoré nájdete priamo vo vozidlách a v prípade cesty vlakom na nástupištiach železničných staníc. Ich predaj zabezpečujú aj vodiči regionálnych autobusov. Elektronické cestovné lístky sú o 10% lacnejšie ako papierové. 

Zľavy pre určené skupiny cestujúcich 

Zľavy uvedené v tejto časti predstavujú dotáciu poskytovanú objednávateľom verejnej dopravy vybranej skupine cestujúcich po splnení stanovených podmienok. Dotácia je poskytovaná priamo konkrétnym osobám a to priamo pri predaji prostredníctvom predajcu cestovných lístkov. 

Bonusová zľava pre zlatých darcov krvi 

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje držiteľom Zlatej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislave pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka. 

Bonusová zľava pre diamantových darcov krvi 

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje držiteľom Diamantovej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.  Nárok na zľavu pre darcov krvi sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty preukazom o udelení Zlatej, resp. Diamantovej Janského plakety a dokladom totožnosti z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu. 

Bonusová zľava pre účastníkov protikomunistického odboja a pre politických väzňov 

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje účastníkom protikomunistického odboja a pre politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Pri kúpe lístka zahŕňajúceho okrem zón 100 + 101 aj regionálne zóny, bude 100 % zľava poskytnutá len z ceny 100 + 101, za ostatné zóny bude uplatnená cena podľa cenníka.  Nárok na zľavu majú aj ich rodinných príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti) narodení pred 17.11.1989, ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.  Nárok na zľavu sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty preukazom vydaným Ústavom pamäti národa, Zväzom protikomunistického odboja, Konfederáciou politických väzňov Slovenska,alebo Svetovým združením bývalých politických väzňov a dokladom totožnosti z ktorého je zrejmá adresa trvalého pobytu. 

Bonusová zľava pre účastníkov protifašistického odboja 

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny cestovného sa poskytuje účastníkom protifašistického odboja s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Nárok na zľavu majú aj ich rodinných príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti), ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.  Nárok na zľavu sa preukazuje len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty Osvedčením podľa zákona č. 255/1946 Zb.a preukazom totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska. V prípade, že Osvedčenie obsahuje len meno účastníka odboja, musí rodinný príslušník preukázať aj rodinný vzťah (rodný list, sobášny list a pod).  Ustanovenie bodu A.9.2 PP IDS BK sa nevzťahuje na psa so špeciálnym výcvikom, ktorý je označený: 
 1. pes s ukončeným špeciálnym výcvikom s príslušným postrojom a známkou. Vodiaci pes má postroj, ktorého súčasťou je vodič – rúčka pripevnená na postroji. Asistenčný a signálny pes majú postroj, ktorý je prispôsobený potrebám konkrétneho človeka. Špeciálny výcvik sa na požiadanie dopravcu preukazuje „Preukazom psa so špeciálnym výcvikom“ a známkou, ktorá má zhodné číslo s číslom preukazu a označuje druh výcviku. Známku nosí pes na viditeľnom mieste. Pes so špeciálnym výcvikom nemusí mať náhubok 
 1.  pes zaradený do programu „Výcvik“ postrojom bielej farby so známkou s logom a telefónnym číslom Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy (ďalej len „VŠVAP“). Zaradenie do výcviku sa preukazuje preukazom VŠVAP. Pes zaradený do programu „Výcvik“ nemusí mať náhubok,  
 1. c) pes zaradený do programu „Výchova“ postrojom modrej farby so známkou s logom a telefónnym číslom VŠVAP. Zaradenie do výcviku sa preukazuje preukazom VŠVAP. Pes zaradený do programu „Výchova“ musí mať náhubok. 
Dovozné cestovné lístky slúžia na prepravu batožiny, psov alebo bicyklov/kolobežiek   Plateniu dovozného nepodliehajú: 
 1. d) invalidný vozík s imobilným cestujúcim,
 2. e) pes so špeciálnym výcvikom označený podľa bodu A.9.4 PP IDS BK,
pes s ukončeným špeciálnym výcvikom s príslušným postrojom a známkou. Pes so špeciálnym výcvikom nemusí mať náhubok  pes zaradený do programu „Výcvik“ postrojom bielej farby so známkou.Pes zaradený do programu „Výcvik“ nemusí mať náhubok,  pes zaradený do programu „Výchova“ postrojom modrej farby so známkou. Pes zaradený do programu „Výchova“ musí mať náhubok.   
Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.