Kultúra Slovensko

Zľavy poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

 Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti  

Bibiana umožňuje vstup zadarmo pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

 

Divadelný ústav  

V rámci produkcií Štúdia 12 Divadelný ústav zohľadňuje zvýhodnené vstupné držiteľom preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným  postihnutím a preukazu fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným  postihnutím so sprievodcom so zľavou od 20% z ceny vstupeniek. Toto zvýhodnené vstupné poskytuje organizácia aj študentom a dôchodcom. Výnimočne – v prípade hosťujúcich (najmä zahraničných produkcií) – sa uplatňuje jednotné vstupné. 

 

Divadlo Nová scéna  

Divadlo poskytuje zľavu pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom vo výške 40% z ceny vstupenky. Vozičkári majú vstup bezplatne, sprievodca má nárok na 40% zľavu (kapacita miest bezbariérovej lóže je max 4 osoby). 

 

Hudobné centrum  

Hudobné centrum poskytuje pre osoby, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavy v rôznej výške na koncertných a festivalových podujatiach Allegretto Žilina, Melos-Étos,  Dni starej hudby, Pro musica nostra Sarossiensi, Pro musica nostra Thursoviensi, Pro musica nostra Nitriensi a na koncertoch Slovenského mládežníckeho orchestra.  

 

Literárne informačné centrum  

Literárne informačné centrum neposkytuje žiadne zľavy pre osoby, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  

 

Múzeum Slovenského národného povstania  

Múzeum vo všetkých svojich expozíciách umožňuje vstup bezplatne osobám, ktoré sú držiteľom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.  

 

Národné osvetové centrum  

Na podujatia Scénická žatva a Folklórny festival Východná poskytuje Národné osvetové centrum zľavy pre osoby, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím so sprievodcom v závislosti od nastavenia podmienok predaja – spravidla nejde o percentuálne vyjadrenú zľavu, ale presne stanovenú sumu v cene lístka pre deti  do 15 rokov a študentov, pričom sprievodca má vstup bezplatný.   

Vstup na celoslovenské postupové súťaže vyhlasované Národným osvetovým centrom a na festival TvorBa je bezplatný. V-klub neposkytuje žiadne zľavy zo vstupného. 

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  

Pamiatkový úrad SR poskytuje pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov  pri vstupe do expozície národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Červený Kláštor – Kláštor Kartuziánov zľavu znížením vstupného na 1€ (zľava 66,7%). 

 

Slovenská filharmónia  

Slovenská filharmónia poskytuje dôchodcom, návštevníkom s preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavu 40% z ceny vstupenky. Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí. Vstupenky pre imobilných návštevníkov je možné zakúpiť len v pokladnici Slovenskej filharmónie. V rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti je poskytovaná pre týchto návštevníkov zľava 50% z ceny vstupeniek. 

 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči  

Knižnica ako celoštátna špeciálna knižnica poskytuje knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a iným osobám so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby. Všetky knižnično-informačné služby sú používateľom poskytované bezplatne (registrácia čitateľa, výpožičné služby, prístup na internet, kultúrno-výchovné podujatia).  

 

Slovenská národná galéria 

Slovenská národná galéria poskytuje voľný vstup na výstavy. V prípade platených programov je zľava pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 50% zo základného vstupného. 

 

Slovenská národná knižnica 

Slovenská národná knižnica poskytuje registráciu pre používateľov, ktorí sa preukážu preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom bezplatne. Taktiež bezplatne poskytuje vstup na podujatia Literárneho múzea a všetky typy výstav. 

 

Slovenská ústredná hvezdáreň  

Každý držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom má pre vstup na programy Slovenskej ústrednej hvezdárne zľavu 43% alebo 50% podľa vybranej programovej ponuky.  

 

Slovenské centrum dizajnu 

Vstupné na výstavy v podkroví Slovenského múzea dizajnu a na výstavy v galérii Satelit je zadarmo pre všetkých návštevníkov.  

V knižnici Slovenského centra dizajnu majú podľa Knižničného a výpožičného poriadku osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zápisné zadarmo. 

 

Slovenské národné divadlo 

Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom majú nárok na zľavu vo výške 50 % zo vstupného na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, silvestrovského predstavenia (31.12.), vybraných mimoriadnych udalostí a dopoludňajších predstavení. Imobilní návštevníci majú zvýhodnený vstup za 3 € na všetky predstavenia na miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018.  

Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom. 

Agendu ohľadne zabezpečenia vstupu do priestorov imobilných návštevníkoch a ich sprievodcu  do verejných priestorov Slovenského národného divadla  bližšie upravuje Smernice č. 3/2018 vydaná Slovenským národným divadlom. 

Podmienky na uplatnenie zľavy: zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia výlučne osobne v pokladniciach SND, pokiaľ spĺňa podmienky   na jej poskytnutie; pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať  pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom. Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy   je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne  na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy. Príslušným dokladom sa rozumie originál  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné), ak nie je ustanovené inak. 

 

Slovenské národné múzeum 

Slovenské národné múzeum umožňuje bezplatný vstup osobám, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  so sprievodcom, a sprevádzajúcej osobe vo svojich organizačných zložkách: Riaditeľstvo, Prírodovedné múzeum, Historické múzeum, Archeologické múzeum, Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Múzeum Židovskej kultúry, Múzeum kultúry Chorvátov  na Slovensku, Múzeum Ľudovíta Štúra, Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum Betliar, Múzeum rusínskej kultúry a v rámci Múzeí v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum slovenskej dediny, Múzeum Martina Benku, Múzeum kultúry Čechov  na Slovensku, Múzeum kultúry Rómov na Slovensku). 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek poskytuje bezplatný vstup osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, pričom sprevádzajúca osoba má nárok na 50% zľavu z ceny vstupného. 

Múzeum ukrajinskej kultúry poskytuje bezplatný vstup pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, pričom sprevádzajúca osoba má 50% zľavu z ceny vstupného. 

Múzeum Červený kameň poskytuje 40% zľavu z ceny vstupného pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, pričom sprevádzajúca osoba má nárok na bezplatný vstup. 

Múzeum Bojnice poskytuje 50% zľavu z ceny vstupného pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, má vstup bezplatný a sprevádzajúca osoba má 50% zľavu z ceny vstupného. 

Spišské múzeum poskytuje pre osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavu 60%, pričom sprevádzajúca osoba má bezplatný vstup. 

  

Slovenské technické múzeum 

Slovenské technické múzeum vo všetkých svojich múzeách, pobočkách a vysunutých expozíciách poskytuje pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vstup zadarmo vrátane sprievodcu. 

 

Slovenský filmový ústav 

Kino Lumière – kino Slovenského filmového ústavu poskytuje zľavu pre všetky osoby, ktoré                  sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na všetky predstavenia predávané prostredníctvom pokladne kina alebo jeho webového sídla www.kino-lumiere.sk v sume  1 € zo štandardnej ceny vstupenky. Vstup sprievodnej osoby držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom je umožnený bezplatne (je potrebné si vyzdvihnúť voľnú vstupenku v pokladni kina). 

 

Slovenský ľudový umelecký kolektív 

Organizácia v rámci umeleckej produkcie na našej scéne ani v rámci programov kina SĽUK neposkytuje žiadne zľavy pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

 

Štátna filharmónia Košice 

Štátna filharmónia Košice poskytuje osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavu 3 € zo vstupného pre všetky zóny v koncertnej sále. Rovnaká zľava platí aj pre sprievodcu. Filharmónia poskytuje aj individuálne skupinové zľavy až do výšky 50 % z ceny vstupeniek na verejné generálky. 

 

Štátna opera 

Osobám s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje zľavu 40 – 70% z plného vstupného na miesta v hľadisku na prízemí na všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, dopoludňajšie predstavenia a mimoriadne podujatia. 

Osoby používajúce invalidný vozík majú vyhradené miesta (k dispozícii sú pre 4 osoby, keďže rozloženie sedadiel v sále neumožňuje poskytnúť  viac miest pre týchto divákov) s bezplatným vstupom na všetky predstavenia.  

Štátna opera odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavnenú vstupenku kategórie držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (t.j. vo výške od 40 – 70% z plného vstupného). 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  

Knižnica poskytuje osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažký zdravotným postihnutím 50% zľavu z ročného registračného poplatku.  

 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

Organizácia poskytuje pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavnenú cenu registračného poplatku pri prvom zápise a preregistrácii v sume 4 € (zľava 43%). 

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove 

Knižnica neposkytuje žiadne špeciálne zľavy pre osoby, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Dôvodom je nízky registračný poplatok 5 € (4 € je manipulačný poplatok súvisiaci s vydaním knižného pasu a 1 € je poplatok za užívanie služieb). V prípade, že ide o študenta strednej alebo vysokej školy, ako preukaz slúži stredoškolský alebo vysokoškolský preukaz ISIC – vtedy hradí študent iba ročný poplatok 1 €. 

 

Štátne divadlo Košice 

Štátne divadlo Košice poskytuje pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom  50% zľavu zo sumy vstupného bez výnimky na všetky sedadlá v hľadisku po predložení preukazu. Zľava sa nevzťahuje na premiéry a hosťujúce predstavenia so zvýšeným vstupným.  

 

Štátny komorný orchester Žilina 

Organizácia poskytuje držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 50% zľavu na abonentné aj bežné vstupenky po preukázaní sa príslušným preukazom. Imobilné osoby na vozíku majú vstup do sály bezplatne. 

 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek poskytuje pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zľavu cca. 25% z ceny vstupenky. Cenu normálnej aj zľavnenej vstupenky určuje organizácia vždy v celých eurách bez centov, preto zľava nie je v každom prípade presne 25%, ale aspoň 25%. 

 

Dom umenia Piešťany  

Dom umenia poskytuje osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom zľavu 50% na osobu/vstupenku už od roku 1980. Zľava na vstupnom neplatí na vybrané a mimoriadne predstavenia, ktoré prebiehajú v rôznych systémoch zabezpečenia (podujatia v prenájme, v spolupráci, vo vlastnej  réžii). Nie je možné tieto zľavy poskytovať plošne – ak sa podujatie koná formou prenájmu Domu umenia agentúre – súkromnému subjektu, výšku vstupného si určuje  subjekt samostatne. Webové sídlo Domu umenia informuje návštevníkov o programoch, na ktoré nemožno uplatniť zľavu zo vstupného. 

 

Univerzitná knižnica v Bratislave 

Knižnica poskytuje osobám, ktoré sú držiteľmi osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, vystavenie identifikačnej karty používateľa (tzv. čitateľský preukaz) bezplatne a aktiváciu identifikačnej karty používateľa   na 12 mesiacov za 3 € (t.j. s 50% zľavou).  

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby  

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Regionálnych centrách remesiel v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach poskytuje pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bezplatné vstupy na všetky kultúrne podujatia (prednášky, výstavy a komentované prehliadky, prezentácie ľudovej umeleckej výroby pri rôznych podujatiach a výročných sviatkoch, dni otvorených dverí a ďalšie) a 50% zľavu pri využívaní knižničných služieb (poplatok za vystavenie čitateľského preukazu, aktiváciu čitateľského preukazu na 1 rok).

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.