Kompenzačné príspevky ŤZP

Čo sú peňažné príspevky na kompenzáciu?

PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU SÚ URČENÉ NA ZMIERNENIE ALEBO PREKONANIE SOCIÁLNEHO DÔSLEDKU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, ČIŽE URČITÉHO ZNEVÝHODNENIA, KTORÉ MÁ FYZICKÁ OSOBA Z DÔVODU JEJ ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA V POROVNANÍ S FYZICKOU OSOBOU BEZ zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia sama prekonať. 

Kde možno požiadať o peňažný príspevok na kompenzáciu. O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu je potrebné požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.  Kontaktné údaje na príslušný odbor sociálnych vecí a rodiny úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete TUNa základe lekárskeho posudku a na základe posudkového záveru príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje: 

 • mieru funkčnej poruchy, 
 • vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP, 
 • sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie, 
 • návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu, 
 • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu, 
 • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, 
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár a 
 • odôvodnenie komplexného posudku. 

Komplexný posudok príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 % (teda nejde o fyzickú osobu s ŤZP). 

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „kompenzácia“) je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 

Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach. 

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti: 

 • mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť, 
 • komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie, 
 • zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky 
 • na diétne stravovanie, 
 • súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, 
 • súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, 
 • súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, 
 • sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy. 
  Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie . 
 

Posudková činnosť: lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. 

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti tým, že im poskytuje pomoc vo forme jednorázových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

Jednorazové peňažné príspevky

Na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa poskytujú jednorazové peňažné príspevky, ktorými sú: 

 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 
 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, 
 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 
 • peňažný príspevok na opravu pomôcky, 
 • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, 
 • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, 
 • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, 
 • peňažný príspevok na úpravu bytu, 
 • peňažný príspevok na úpravu rodinného domu, 
 • peňažný príspevok na úpravu garáže, 

Mesačné peňažné príspevky

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú formou opakovaných peňažných príspevkov, ktorými sú: 

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
 • peňažný príspevok na prepravu 
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, 
 • peňažný príspevok na opatrovanie. 

 

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu: stiahnuť tlačivo

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.