Parkovací preukaz

Parkovací preukaz - ŤZP, ŤZP-S a PP

PARKOVACÍ PREUKAZ   ZÁKON 447 z 29. októbra 2008 

Je o peňažných príspevkoch na kompenzáciu TZP – ťažkého zdravotného postihnutia  

Zákon upravuje poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Cieľom zákona  je  začlenenie osoby s TZP do spoločnosti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti v oblastiach ustanovených týmto zákonom. 

Zdravotné postihnutie na účely parkovacieho preukazu

Príloha č. 18 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia. 

Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miešnych, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných. 

Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm. 

Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene. 

Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím. 

Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie. 

Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm). 

Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby. Praktická slepota, úplná slepota. Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne. 

Vyhotoveniu preukazu parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie. 

Posudková činnosť: 

  • lekárska posudková činnosť, 
  • sociálna posudková činnosť. 

Na čo má vodič/osoba disponujúca parkovacím preukazom oprávnenie: 

  • vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
  • vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. 
  • ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
 

Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

Možno ste nevedeli… 

… ale osobe s ŤZP možno udeliť riadne vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov (bez nutnosti dozoru zodpovednej osoby).

Čo ak zastavíte na parkovacom mieste vyhradenom pre ZŤP a nemáte kartičku PP – nie ste TZP? 

  • ide o závažne porušenie pravidiel cestnej premávky podľa §137 ods.2;
  • správca komunikácie vás môže z takto označeného miesta odtiahnuť, a to na náklady prevádzkovateľa. K tomu si vo väčšine prípadov prirátajte aj blokovú pokutu. (150 eur podľa aktuálneho sadzobníka pokút).

Ako rozoznať, že ide o parkovacie miesto pre ZŤP?

Parkovacie miesto musí byť označené predpísaným dopravným značením zvislým (dopravná značka), ktoré je doplnené vodorovným dopravným značením, aby bolo jasne vymedzené, na ktorý priestor sa parkovanie vzťahuje. Laicky povedané, plechová značka s ikonkou vozičkára a na zemi biely kríž, kt. je prípadne doplnený o ikonku vozičkára. 

Môžu dať policajti na auto s preukazom ZŤP papuču?

Nie, takto označené vozidlá majú výnimku.

Vedeli ste, že…

pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom ZŤP je vodič povinný ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m?

Priznám sa, že som tomu dlhodobo nevenoval veľkú pozornosť. Avšak v poslednej dobe, keď parkujem, som si osvojil zvyk kontrolovať, či nie je v aute umiestnený špeciálny identifikačný preukaz. Ak by ho mal, osoba s obmedzenou mobilitou by mala problém dostať sa k vozidlu. Treba brať do úvahy aj potrebu miesta pre rampy a ďalšie technické prispôsobenia vozidiel určených pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

Predná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

Zadná strana parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

Žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím: stiahnuť tlačivo

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.