Ťažké zdravotné postihnutie – ŤZP

Kto je ŤZP?

Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím definuje osoby so zdravotným postihnutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami. 

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % . 

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ŤZP“) je znevýhodnenie , ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama . 

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti: 

 • mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť, 
 • komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie, 
 • zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky 
 • na diétne stravovanie, 
 • súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, 
 • súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, 
 • súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, 
 • sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy. 

Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom predchádza individuálne posúdenie. 

Posudková činnosť: 

 • lekárska posudková činnosť, 
 • sociálna posudková činnosť. 

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok  

V posudku lekár určuje mieru funkčnej poruchy v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3 zákona č 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotoví  komplexný posudok na účely kompenzácie ŤZP. 

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú formou 

jednorazových peňažných príspevkov: 

 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 
 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, 
 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 
 • peňažný príspevok na opravu pomôcky, 
 • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, 
 • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, 
 • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, 
 • peňažný príspevok na úpravu bytu, 
 • peňažný príspevok na úpravu rodinného domu, 
 • peňažný príspevok na úpravu garáže, 

 

opakovaných peňažných príspevkov 

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
 • peňažný príspevok na prepravu 
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, 
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie , 
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia , 
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla , 
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom . 
 • peňažný príspevok na opatrovanie. 

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní). 

Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb. 

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.  

Tlačivá k vybaveniu preukazu ZŤP

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.