Vzdelávanie UTV

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave  bola založená na jar v roku 1990 a od októbra toho roku začala svoju činnosť pre prvých 235 záujemcov. Na programoch UTV participujú učitelia a vedeckí pracovníci z fakúlt UK, ako aj odborníci z praxe. UTV CĎV UK sídli v budove CĎV UK na ul. Odbojárov 10/a v Bratislave.   

Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháči UTV navštevujú prednášky vybraný študijných odborov.  

Prednášky v UTV sa konajú každých 14 dní s jednou tematickou dvojhodinovou prednáškou a realizujú sa v pracovných dňoch podľa rozvrhu jednotlivých odborov. (Pre štúdium v odboroch nie je potrebné mať ukončený 1. všeobecný ročník.) 

Po ukončení štúdia je absolventom štúdia slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového štúdia na UTV.  

Poslucháčmi UTV CĎV UK v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia. 

Poslaním Univerzity Tretieho Veku je: 

 • prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie 
 • vytvárať nový, vysokohodnotný životný program seniorov 
 • prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času 
 • prispievať k rozširovaniu obzoru, zvyšovaniu vedomostí, objasňovaniu neznámych skutočností a k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania 
 • pomáhať integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku i počas dôchodku 
 • prispievať k zlepšovaniu psychofyzickej kondície u seniorov a spomaľovaniu starnutia 

O NÁS 

Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave  bola založená na jar v roku 1990 a od októbra toho roku začala svoju činnosť pre prvých 235 záujemcov. Na programoch UTV participujú učitelia a vedeckí pracovníci z fakúlt UK, ako aj odborníci z praxe. UTV CĎV UK sídli v budove CĎV UK na ul. Odbojárov 10/a v Bratislave.   

Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháči UTV navštevujú prednášky vybraný študijných odborov.  

Prednášky v UTV sa konajú každých 14 dní s jednou tematickou dvojhodinovou prednáškou a realizujú sa v pracovných dňoch podľa rozvrhu jednotlivých odborov. (Pre štúdium v odboroch nie je potrebné mať ukončený 1. všeobecný ročník.) 

Po ukončení štúdia je absolventom štúdia slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového štúdia na UTV.  

Poslucháčmi UTV CĎV UK v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia. 

Poslaním Univerzity Tretieho Veku je: 

 • prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie 
 • vytvárať nový, vysokohodnotný životný program seniorov 
 • prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času 
 • prispievať k rozširovaniu obzoru, zvyšovaniu vedomostí, objasňovaniu neznámych skutočností a k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania 
 • pomáhať integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku i počas dôchodku 
 • prispievať k zlepšovaniu psychofyzickej kondície u seniorov a spomaľovaniu starnutia 
 • ZÁSADY ORGANIZÁCIE A PRAVIDLÁ ŠTÚDIA NA UNIVERZITE TRETIEHO VEKU CĎV UK V BRATISLAVE 

 • V zmysle Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave platného od 10. júna 2008 vydávame v súlade s článkom 63 tieto Zásady Organizácie a pravidlá štúdia na Univerzite Tretieho Veku Centra ďalšieho vdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len UTV CĎV UK). 

 • PREAMBULA 
 • Univerzita Komenského vBratislave organizuje podľa § 4 zákona č. 568/2009 Z.z. oceloživotnom vzdelávaní a o zmene adoplnení niektorých zákonov vzdelávanie na Univerzite tretieho veku CĎV ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov. 

 

CENNÍK ŠTÚDIA NA UTV 

Štúdium v odboroch 

Dôchodcovia 

78 EUR 

Zamestnaní 

78 EUR 

Cudzie jazyky 

Anglický jazyk 

190 EUR 

 

Joga               

138 EUR 

 

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.