Zľavy dane a poplatky

Oblasť dani z príjmov

S účinnosťou od 01.01.2020 sa  upravuje ustanovenie § 9 ods. 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) tak, aby plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu poskytnuté daňovníkovi ako náhrada škody resp. náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti od poisťovne, boli u tohto daňovníka, ktorého schopnosť vykonávať doterajšiu činnosť v dôsledku úrazu klesla o viac ako 40 %, od dane z príjmov oslobodené v závislosti od obdobia, na ktoré sa toto poistné plnenie vypláca. Z praxe vyplýva, že jednorazové vysporiadanie odškodnenia budúcich poistných nárokov, poškodení daňovníci uprednostňujú pred pravidelným vyplácaním mesačnej úrazovej renty. Novelou zákona sa zvýši hranica oslobodenia uvedeného druhu príjmu u tejto skupiny daňovníkov z pôvodnej maximálnej sumy vo výške nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnej v danom zdaňovacom období, na sumu jej násobku podľa počtu rokov, na ktoré sa poistné plnenie ako náhrada za stratu na zárobku daňovníkovi vypláca, maximálne do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie.  

 

Platná úprava ZDP v súčasnosti už upravuje niektoré podmienky zdaňovania uvedenej kategórie daňovníkov: 

 

–          § 9 ods. 2 písm. b) ZDP – od dane sú oslobodené peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Jedná sa o peňažné príspevky na kompenzáciu, ktorými sú napríklad peňažný príspevok na osobnú asistenciu, na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu osobného motorového vozidla, na úpravu rodinného domu. Nejde len o jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu, ale aj o opakované príspevky na kompenzáciu. (poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia upravuje zákon č. 447/2008 Z. z.), 

 

–          § 11 ods. 3 ZDP – na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa podľa osobitného predpisu žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 

 

–          § 19 ods. 3 písm. m) ZDP – daňovým výdavkom je aj odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu. 

 

Oblasť miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov splnomocňuje pri miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady mestá a obce ako správcov týchto daní a poplatku na ustanovenie konkrétnych „úľav“ vo všeobecne záväzných nariadeniach k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady a to konkrétne: 

 

–        v § 17 ods. 3 písm. d) a e) podľa ktorého správca dane môže VZN podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov stavby na bývanie, byty, garáže a nebytové priestory v bytových domoch vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 

 

–         v § 83 ods. 2 podľa ktorého obec môže ustanoviť VZN zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

 

Oblasť súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov 

V súdnych poplatkoch podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je oslobodené súdne konanie vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (§ 4 písm. c). 


Oblasť správnych poplatkov 

V správnych poplatkoch – podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  v § 4 ods. 3  sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodku, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci.  

Ďalšie oslobodenia pre osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu FO s ŤZP, sú uvedené priamo v jednotlivých položkách sadzobníka správnych poplatkov, ktorých ustanovenia vyplývajú z predpisov jednotlivých rezortov, napríklad v poznámke 1 k položke 65, podľa ktorej sa poplatok zníži o 50 %, najviac však o 100 eur pri zápise držiteľa motorového vozidla pre držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 


Ostatné oblasti (používanie elektronickej registračnej pokladnice, záložné právo, oslobodenie od cla) 

Zo zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu  a písm. b) prvého bodu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udelená výnimka z používania elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient pri evidencii prijatých tržieb.  

Podľa § 81 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok – záložné právo nemožno zriadiť k ortopedickým pomôckam a kompenzačným pomôckam vrátane osobného motorového vozidla ťažko zdravotne postihnutej osoby. 

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla konkrétne oslobodenie od dovozného cla upravuje Kapitola XVII Tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie: tovar určený pre nevidiacich a inak telesne postihnuté osoby (články 61 až 73).  

Oblasť energetiky:  

Upravuje zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ZŤP sú definovaní ako zraniteľní zákazníci. 

V zmysle vyššie uvedeného zákona v – 

– § 3b) v elektroenergetike, ods.) 17 – je zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) a elektrinu využíva na vykurovanie a túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu  

– § 3c) v plynárenstve, ods.) 1 – je zraniteľným odberateľom plynu v domácnosti odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý8) a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu 

 

Títo zraniteľní zákazníci nemôžu mať prerušenie dodávky plynu počas krízovej situácie na základe § 21 odseku 5. Prevádzkovatelia distribučnej sústavy a distribučnej siete musia pritom takýchto spotrebiteľov evidovať. 

Podporte nás

Lepšia budúcnosť zdravotne postihnutým ľuďom

Pomôž nám podporiť našu misiu a prinášať pozitívne zmeny do životov ľudí. Vaša finančná podpora je kľúčom k našej schopnosti poskytovať dôležité služby a podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú. Darujte dnes a pomôžte nám vytvárať lepšiu budúcnosť pre ťažko zdravotne postihnutých.